logo

Thành tích, giải thưởng

17-06-2023 19:48 1130
Năm Hình thức khen thưởng

Quyết định khen thưởng

2009

Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế

Băng khen

QĐ số 520/QĐ-BYT ngày 09/02/2010 của Bộ Y tế.

Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế Quyết đinh số 600/QĐ-BYT ngày 12/02/2010

2010

Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế

Bằng khen

QĐ số 174/QĐ-BYT ngày 24/01/2011 của Bộ Y tế

Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế QĐ số 477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011

2011

Huân chương LĐ Hạng 3

Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế

Bằng khen

Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 theo QĐ số 1706/QĐ-CTN ngày 30-09-2011

Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế QĐ số 172/QĐ-BYT ngày 18/01/2012

UBND tỉnh Đồng nai và giấy khen đột xuất của Sở Y tế Đông nai về việc cấp cứu kịp thời người bị nạn tai nạn tàu hỏa ngày 06/02/2011

2012

Giấy khen đột xuất

Bằng KhenUBND

Bằng khen UBND

Bằng Khen Bộ Y tế

Theo QĐ số 44/QĐ-SYT ngày 11/01/2012 của Sở Y tế về việc kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân

Theo QĐ số 1969/QĐ-UBND ngày 20/07/2012 của UBND tỉnh, đạt thành tích trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2007-2012

Theo QĐ số 888/QĐ-UBND ngày 28/03/2012, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa y tế.

Theo QĐ số 2872/QĐ-BYT ngày 17/08/2012 của Bộ Y tê, đã có nhiêu thành tích trong phong trào người Viêt Nam ưu tiên dùng hàng Viêt Nam

2013

Cờ thi đua xuất sắc

Bằng khenUBNDtỉnh

Bằng khen

Theo QĐ số 403/QĐ-ƯBND ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng nai

Theo QĐ số 2976/QĐ-UBND ngày 17/09/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống nạn nhân bị tai nạn lao động.

Theo QĐ số 4289/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh


UBND tỉnh

Bằng khen

Bộ Y tế

Bằng khen Bộ Công an

UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống nạn nhân bị thuyên tắc ối.

Theo QĐ số 4327/QĐ-BYT ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc cấp cứu BN chấn thương nặng do tai nạn lao động.

Theo QĐ số 7123/QĐ-BCA ngày 24/12/2013 của Bộ công an đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

2014

Bằng khen TTCP

Bằng khen Bộ Y tế

Bằng khen Bộ Công An

Cờ thi đua xuất sắc

Theo QĐ số 559/QĐ-TTG ngày 18/04/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc điều trị cấp cứu kịp thời bệnh nhân.

Theo QĐ số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, đạt thành tích trong việc “học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM, thực hiện QCDC cơ sở, quy tắc ứng xử ngành Y tế”.

Theo QĐ số 228/QĐ-BCA ngày 20/01/2015 của Bộ công an đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai

2015

Bằng khen UBND tỉnh

Giấy khen đột xuất

Bằng khen UBND tỉnh

Theo QĐ số 1552/QĐ-UBND ngày 12/06/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2009-2014

Giấy khen đột xuất của Giám đốc Sở Y tế về việc cấp cứu thành công các công nhân ngộ độc khí ga.

Bằng khen đột xuất của UBND tỉnh về việc cấp cứu thành công các công nhân ngộ độc khí ga.

2016

Cở thi đua xuất sắc UBND Tỉnh Đồng Nai

2017

Bằng Khen UBND

Bằng khen Bộ Công An

Đạt thanh tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc