HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT     

* NĂM 2021 *

TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ

Vui lòng xem và download tại link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1_wlS1-4Mo3tZPJE9V_GU1D5ifjeMMXRj?usp=sharing