Thành tích, giải thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, *ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết đinh
2009 Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế
Băng khen
QĐ số 520/QĐ-BYT ngày 09/02/2010 của Bộ Y tế.
Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế quyết đinh số 600/ỌĐ-BYT ngày 12/02/2010
2010 Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế
Bằng khen
QĐ số 174/QĐ-BYT ngày 24/01/2011 của Bộ Y tế
Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bô Y tế QĐ số 477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011
2011 Huân chương LĐ Hạng 3
Cờ thi đua xuất sắc Bộ Y tế
Bằng khen
Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 theo QĐ 1706/QĐ-CTN  ngày 30-09-2011
Bệnh viện xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế QĐ số 172/QĐ-BYT ngày 18/01/2012
UBND tỉnh đồng nai và giấy khen đột xuất của Sở y tế đông nai vê việc câp  cứu kịp thời người bị nạn tai nạn Tàu hỏa ngày 06/02/2011
2012 Giấy khen đột xuất
Bằng Khen UBND
Bằng khen UBND
Bằng Khen Bộ Y tế
Theo QĐ số 44/QĐ-SYT ngày 11/01/2012 của Sở Y tế, vê việc kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân
Theo QĐ số 1969/QĐ-UBND ngày 20/07/2012 của UBND tỉnh, đạt thành tích trong phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2007-2012
Theo QĐ số 888/QĐ-UBND ngày 28/03/2012, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa y tế.
Theo QĐ số 2872/QĐ-BYT ngày 17/08/2012 của Bộ Y tê, đã có nhiêu thánh tích  trong phong trào người Viêt Nam Ưu tiên dùng hàng Viêt Nam
2013 Cờ thi đua xuất sắc
Bằng khen UBND tỉnh
Bằng khen
Theo QĐ số 403/QĐ-ƯBND ngày 18/02/2014 của ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng nai
Theo QĐ số 2976/QĐ-UBND ngày 17/09/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất  sắc trong việc cứu sống nạn nhân bị tai nạn lao động.
Theo QĐ số 4289/QĐ-ƯBND ngày 26/12/2013 của
UBND tỉnh
Bằng khen
Bộ Y tế
Bằng khen Bộ Công an
UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc cứu sống nạn nhân bị thuyên tắc ối.
Theo QĐ số 4327/QĐ-BYT ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc cấp cứu BN chấn thương nặng do tai nạn lao động.
Theo QĐ số 7123/QĐ-BCA ngày 24/12/2013 của Bộ công an đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2014 Bằng khen TTCP
Bằng khen Bộ Y tế
Bằng khen Bộ Công An
Cờ thi đua xuất sắc
Theo QĐ số 559/QĐ-TTG ngày 18/04/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc điều trị cấp cứu kịp thời bệnh nhân.
Theo QĐ số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tê, đạt thành tích trong việc “học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM, thực hiện QCDC cơ sở, quy tắc ứng xử ngành Y tế”.
Theo QĐ số 228/QĐ-BCA ngày 20/01/2015 của Bộ công an đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Đồng Nai
2015 Bằng khen UBND tỉnh
Giấy khen đột xuất
Bằng khen UBND tỉnh
Theo QĐ số 1552/QĐ-UBND ngày 12/06/2015 của ủy Ban Nhân Dân Tỉnh đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2009-2014
Giấy khen đột xuất của Giám đốc Sở Y tế về việc cấp cứu thành công các công nhân ngộ độc khí ga.
Bằng khen đột xuất của UBND tỉnh về việc cấp cứu thành công các công nhân ngộ độc khí ga.
2016 Cở thi đua xuất sắc UBND Tỉnh Đồng Nai
2017 Bằng Khen UBND
Bằng khen Bộ Công An
Đạt thanh tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.